top of page
AVG en privacy

Landgoed de Leonardushoeve, gevestigd aan Hoverheideweg 2, 5951 NB  BELFELD, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

 

Contactgegevens

www.leonardushoeve.nl 

Hoverheideweg 2, 5951 NB  BELFELD

06-57 89 40 27 

Functionaris gegevensbescherming

Jan Visscher is de functionaris gegevensbescherming van Landgoed de Leonardushoeve. Hij is te bereiken via boekhouding@leonardushoeve.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Landgoed de Leonardushoeve verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

- Voor- en achternaam 

- Geslacht 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

- Inschrijving cursus/traning/opleiding 

- Welke opleidingsmodule je hebt gevolgd 

- Aanmelding nieuwsbrief 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via boekhouding@leonardushoeve.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Landgoed de Leonardushoeve verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

-  Het afhandelen van jouw betaling  

-  Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 

-  Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

-  Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

-  Om goederen en diensten bij je af te leveren 

Landgoed de Leonardushoeve verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.  

Geautomatiseerde besluitvorming 

Landgoed de Leonardushoeve maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Landgoed de Leonardushoeve bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.  

De belastingdienst wil dat we tot zeven jaar terug kunnen aantonen waarom en aan wie we die ene factuur verstuurd hebben. 

Om het voor onszelf dan makkelijk te maken, zorgen we dat we onze administratie dus zo lang bewaren als dat we verplicht zijn gegevens te kunnen overleggen. Dat betekent zeven jaar nadat we je de laatste factuur gestuurd hebben.  

Delen van persoonsgegevens met derden 

Landgoed de Leonardushoeve verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Landgoed de Leonardushoeve blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Landgoed de Leonardushoeve gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

 

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Landgoed de Leonardushoeve en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.  

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar boekhouding@leonardushoeve.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . 

 

Je gegevens beschermen  

Landgoed de Leonardushoeve zal er alles aan doen om je authenticiteit, integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van je gegevens veilig te stellen.  


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Landgoed de Leonardushoeve neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via boekhouding@leonardushoeve.nl 

Facebook bedrijfspagina 

Wij beheren een Facebook-pagina,  wij verzamelen, bewaren of verwerken op geen enkel ogenblik persoonsgegevens van onze gebruikers op deze site. Verder worden geen andere gegevensverwerkingen door ons uitgevoerd of geïnitieerd. De gegevens die u invoert op onze Facebook-pagina, zoals bijvoorbeeld commentaren, video's of foto's, worden door ons op geen enkel ogenblik voor andere doeleinden gebruikt of verwerkt. 

Facebook maakt gebruik van zogenaamde webtrackingmethoden op deze pagina. Gelieve u ervan bewust te zijn: Het kan niet worden uitgesloten dat Facebook uw profielgegevens gebruikt om uw gewoonten, persoonlijke relaties, voorkeuren, enz. te analyseren. Wij hebben geen enkele invloed op de verwerking van uw gegevens door Facebook. 

Ontevreden?  

Ben je niet tevreden op de manier waarop Landgoed de Leonardushoeve met je persoonsgegevens omgaat? Je kunt Landgoed de Leonardushoeve  dit laten weten, maar mocht je niet tevreden gesteld zijn, dan adviseren we je om contact op te nemen met de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens via telefoonnummer 0900 2001 201.  

bottom of page